Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN WEBSHOP FIT EN SLIM

Artikel 1, de definities
De Leeuw Promotie, gevestigd te Katwijk, kvknr 28095049 wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als verkoper.
De wederpartij van verkoper wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als koper
Partijen zijn verkoper en koper samen
Met de overeenkomst wordt bedoeld de koopovereenkomst tussen partijen.

Artikel 2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden
1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of goederen door of namens verkoper
2 afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk én schriftelijk door partijen is overeengekomen.

Artikel 3. Betaling
1 de volledige koopsom wordt altijd meteen in de webshop voldaan.
2 in geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de koper zijn de vorderingen van verkoper op de koper onmiddelijk opeisbaar.

Artikel 4. Aanbiedingen
1 De aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn van aanvaarding is genoemd Wordt het aanbod niet binnen die gestelde termijn aanvaard, dan vervalt het aanbod.
2,Aanbiedingen gwlden niet automatisch voor nabestellingen Partijen moeten dit uitdrukkelijk én schriftelijk overeenkomen.

Artikel 5. Herroepingsrecht

De koper krijgt het recht om na ontvangst van de bestelling binnen 5 dagen de overeenkomst zonder opgave van reden te ontbinden. De termijn begint te lopen vanaf het momnent dat de gehele bestelling door de consumwnt is ontvangen.
Tijdens de bedenktijd zal de koper zorgvuldig omgaan nmet het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden.
Indien hij van het bherroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het ongebruikte en onbeschadigde product met alle geleverde toebehoren en – indien op redelijkerwijze mogelijk – in de originele verzendverpakking an an verkoper retournerenm, conform de door de verkoper verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 6. Levering
1. Levering geschiedt af magazijn, Dat houdt in dat alle kosten voor koper zijn.
2. Koper is verplicht zaken af te nemen op het moment dat verkoper deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze zaken hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.
3. Indien de zaken worden bezorgd is verkoper gerechtig eventuele bezorgkostsen in rekening te brengen.
4. Indien verkoper gegevens van koper nodig heeft voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat koper deze gegevens an verkoper ter beschikking heeft gesteld.
5. Een door verkoper opgegeven termijn voor levering is indicatief. Dit is nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van de termijn moe koper verkioper schriftelijk in gebreke stellen.

Artikel 7 Overmacht
1. Kan verkoper niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoen door overmacht dan is hij niet aansprakelijk voor door koper geleden schade.
2. Onder overmacht verstaan partijen in ieder geval iedere omstandigheid waarmee verkoper ten tijde van het aangaan van de opvereenkomst geen rekening kon houden en ten gevolge vaarvan de normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs niet door koper kan worden verlangd, zoals bijvoorbeeld ziekte, oorlog of oorlogsgevaar, burgeroorlog en oproer, molest, sabotage, terrorisme, energiestoring, transportmoeilijkheden en andere storing in het bedrijf van verkoper.
3. In geval de overmacht langer dan drie maanden voortduurt heeft koper het recht de overeenkomst met onmiddelijke ingang te ontbinden.
4. De ontbinding kan alleen via een aangetekende brief. Indien zaken nog niet zijn geleverd, maar de overeengekomen vooruitbetaling of prijs niet conform afspraak is voldaan heeft verkoper het recht van retentie. De zaak wordt dan niet geleverd totdat koper volledig en conform afspraak heeft betaald.

Artikel 8 Klachtplicht
Is een klacht gegrond, dan is verkoper gehouden het goed te herstellen en eventueel te vervangen.